V rámci medzirezortného pripomienkového konania k dokumentu Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030 z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vzniesol inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica dve zásadné pripomienky. „Do predloženej stratégie 2030 je potrebné doplniť popis súčasného stavu Slovenska cez kvantifikované parametre a porovnať tento stav s inými krajinami. Ciele, ktoré chceme v roku 2030 dosiahnuť, je treba tiež popísať cez konkrétne čísla. V opačnom prípade sa obávam neefektívneho vynaloženia miliardových investícií,“ hovorí Peter Helexa, výkonný riaditeľ IstroAnalytica.

Doložka vplyvov, predložená spolu s dokumentom, obsahuje informáciu, že uvažované miliardové investície z verejných zdrojov neprinesú žiaden pozitívny efekt na verejnú správu, podnikateľské prostredie, sociálne prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, manželstvo, rodičovstvo a rodinu, ako aj na služby pre občana SR.

Prehľad zásadných pripomienok, ktoré inštitút IstroAnalytica vzniesol počas medzirezortného pripomienkového konania:

  1. Nedostatočne zadefinovaný východiskový stav: V dokumente chýbajú merateľné a konkrétne kvantifikované parametre východiskového stavu a ich porovnanie voči iným krajinám EÚ a sveta. Dokument preto neobsahuje objektívne zhodnotenie súčasného stavu v SR na základe faktov. IstroAnalytica požaduje tieto fakty a porovnanie s inými krajinami doplniť ku každej priorite a opatreniu v dokumente.
  1. Neexistujúce konkrétne cieľové hodnoty: V dokumente nie sú stanovené cieľové konkrétne merateľné parametre pri jednotlivých prioritách a opatreniach. To znamená, že:
  • Nie je možné posúdiť, či navrhované priority a opatrenia sú správne zadefinované a reálne a či sú dostatočne ambiciózne vzhľadom na uvažované investície.
  • Nie je možné kontrolovať obsahové plnenie jednotlivých priorít a opatrení.
  • Nie je možné určiť alokáciu potrebných investičných a prevádzkových zdrojov na realizáciu priorít a opatrení.

IstroAnalytica požaduje uvedené chýbajúce parametre doplniť do dokumentu. V prípade záujmu zo strany MIRRI SR sú odborníci z IstroAnalytica pripravení zapojiť sa do zlepšenia kvality dokumentu.