Inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica v pripomienkovom konaní navrhol doplniť do predloženého návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) výnimku, ktorá umožní materským, základným a stredným školám nakupovať pre deti zdravé lokálne potraviny. Súčasné znenia ZVO ich totiž núti obstarávať za najnižšiu cenu bez ohľadu na kvalitu. Už dnes síce zákon umožňuje využitie tzv. „MEAT“ kritérií vo verejnom obstarávaní, teda kritérií, ktoré umožňujú použiť v obstarávaní aj iné ako cenové parametre. Avšak pre školy a ich zriaďovateľov je tento postup, vzhľadom na povahu ich fungovania, príliš komplikovaný.

Návrhom IstroAnalytica by sa do školských jedální dostali nielen zdravé lokálne potraviny
s nulovou emisnou stopou, ale by sa tým podporil aj rozvoj lokálnych malých fariem a pestovateľov.

Inštitút IstroAnalytica tiež navrhol zriadiť osobitný režim obstarávania pre veľké infraštruktúrne projekty, ktorý by zásadným spôsobom skrátil lehoty obstarania kľúčových projektov štátu ako sú nové nemocnice, diaľnice či železničné trate.

Inštitút IstroAnalytica vzniesol k novele ZVO tieto zásadné pripomienky:

  1. IstroAnalytica navrhuje zriadiť osobitný režim pre veľké infraštruktúrne projekty (výber dodávateľov na základe vopred jasne zadefinovaných pravidiel za účasti výberovej komisie zloženej z odborníkov a za striktne určených lehôt bez prieťahov  s jasne definovanou zodpovednosťou odborného garanta, členov výberovej komisie a štatutárneho orgánu).
  1. Súčasťou návrhu novely je aj zriadenie centrálnej obstarávacej organizácie na zabezpečenie strategických tovarov, služieb a stavebných prác, ktorých rozsah určí až vláda nariadením. Zároveň sa ukladá povinnosť vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom garanta na verejné obstarávanie s výnimkou postupu pri obstarávaní tovarov a služieb do 50 000 eur a stavebných prác do 100 000 eur, alebo v prípade nadobúdania tovarov a služieb od centrálnej obstarávacej organizácie. Z uvedeného vyplýva, že verejní obstarávatelia budú nad stanovenú finančnú hranicu povinní obstarávať prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie (tovary, služby a stavebné práce, ktoré dnes nie sú známe), alebo budú musieť mať odborného garanta na verejné obstarávanie (pričom nie je uvedené, kto má znášať náklady na zvyšovanie kvalifikácie, poistenie a pod.), preto bude takýto postup v konečnom dôsledku predražovať verejné obstarávanie a komplikovať celý proces verejného obstarávania (buď bude náklady na odborného garanta znášať verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ, prípadne bude služby odborných garantov poskytovať za odplatu obmedzený počet subjektov v obchodnom vzťahu). IstroAnalytica preto navrhuje postup, zavádzaný v novele, prepracovať.
  1. IstroAnalytica navrhuje doplniť výnimku do § 1 ods. 12 ZVO – pre nákup potravín do materských, základných a stredných škôl. V súčasnosti sú školské zariadenia povinné postupovať podľa ZVO za najnižšie ceny na úkor kvality, čo v praxi napríklad znamená, že naše deti konzumujú lacnú a z hľadiska kvality otáznu hydinu z dovozu. Zároveň je súčasný postup administratívne náročný. Hlavným kritériom nákupu potravín do škôl by preto mala byť kvalita, teda lokálnosť, čerstvosť a sezónnosť.

 

Inštitút IstroAnalytica sa téme novelizácie zákona o verejnom obstarávaní venoval už aj v svojom staršom príspevku, ktorý nájdete na: https://istroanalytica.sk/istroanalytica-verejne-obstaravanie/.

Celá tlačová správa IstroAnalytica vo formáte PDF

Ilustračné foto: Pixabay