Sériou zmien zahŕňajúcich odstránenie duplicity konaní a kompletnou elektronizáciou procesov bude možné lehotu potrebnú na získanie stavebného povolenia pre rodinné domy a malé bytové domy skrátiť na 40 pracovných dní.

Inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica preto navrhuje ako príspevok do verejnej diskusie ohľadom  návrhov zákonov  o výstavbe a o územnom plánovaní, aby súčasťou novelizácie predmetnej stavebnej legislatívy bolo zavedenie nasledujúcich princípov:

 1. Stavebné povolenie bude možné získať do 40 pracovných dní v prípade, že stavba bude v súlade s územným plánom. Za týmto účelom bude potrebné:
  • Samostatnými predpismi upraviť oblasť územného plánovania (kompetencia ponechaná samospráve), ktoré komplexne určí priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia (prípustnosť a podmienky výstavby v tom ktorom území) a oblasť výstavby, výsledkom čoho bude vydanie stavebného povolenia.
  • Zaviesť povinné územné plány a ich povinné vedenie v digitálnej podobe (v rámci územného plánovania by sa skúmal iba súlad stavby s územným plánom). Uvedenou zmenou by sa odstránila duplicita v územnom a stavebnom konaní a platil by režim „jedna stavba, jedno konanie“. V súčasnosti sa v územnom a stavebnom konaní dotknuté orgány a účastníci konania vyjadrujú k veci duplicitne.
  • Vytvoriť technické riešenie, aby na jednom mieste bolo možné overiť prípustnosť stavby s ohľadom na inžinierske siete (vedenia elektronickej komunikačnej siete a rozvody elektriny, kanalizácie, plynovody, vodovody a pod.), ideálne v synergii s mapovaním a zdieľaním informácií o pasívnej infraštruktúre podľa Smernice EÚ 2014/61/EU (tzv. „Jednotné kontaktné miesto“ alebo „atlas pasívnej infraštruktúry“).
  • Posilniť postavenie projektanta, ktorý bude zodpovedať za splnenie všetkých technických kritérií vrátane získania vyjadrení správcov inžinierskych sietí a súhlasov ďalších subjektov.
  • Všetky kroky realizovať iba v online podobe, kde všetkým účastníkom bude plynúť lehota 10 dní na vyjadrenie súhlasu vo forme kontrolného listu, tzv. „Check listu“, alebo na uplatnenie námietok. V prípade, že sa v tejto lehote účastník nevyjadrí, bude sa mať za to, že vyjadril súhlas.
  • Lehota 40 pracovných dní na získanie stavebného povolenia začne plynúť odo dňa, kedy bude stavebnému úradu predložená kompletná dokumentácia.
 1. IstroAnalytica navrhuje zaviesť aj osobitný režim pre tzv. strategické projekty vo verejnom záujme (líniové stavby, Broadband, nemocnice a pod.), ktoré budú prebiehať v tzv. zrýchlenom režime tak, aby stavebné práce bolo možné začať do 6 mesiacov od podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia. V rámci tohto osobitného režimu by podľa IstroAnalytica boli zavedené aj tieto základné princípy:
  • Pri strategických projektoch, ktorých súčasťou je viacero stavieb, by prebiehalo iba jedno stavebné konanie, výsledkom ktorého by bolo jedno vydané stavebné povolenie.
  • Súčasťou tohto stavebného konania by zároveň bolo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) s obmedzeným okruhom subjektov v súčasnosti vedených ako dotknutá verejnosť s cieľom eliminovať úmyselné prieťahy v konaní. Zároveň by sa do procesu stavebného konania mal zaviesť inštitút tzv. špekulatívnych námietok, kedy stavebný úrad nebude prihliadať na námietky účastníkov, ktorých jediným zámerom je bezdôvodne predlžovať proces stavebného konania.
  • Pre strategické stavebné projekty vo verejnom záujme zriadiť jeden špeciálny stavebný úrad.

Peter Helexa, výkonný riaditeľ IstroAnalytica, na margo procesu prípravy návrhu novely stavebného zákona dodáva: „Je nanajvýš znepokojivé, ak v našej demokratickej krajine sú veľmi dôležité témy, medzi ktoré rozhodne patrí výrazné skrátenie a zjednodušenie stavebného konania, resp. aj nedávny návrh plánu obnovy či predtým návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, predkladané bez konštruktívnej a transparentnej odbornej diskusie a tímovej spolupráce medzi vládou a odbornou verejnosťou.

Ilustračné foto: canva