Ďakujeme Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR za príležitosť aktívne sa zúčastniť Národných konzultácií k eurofondom.

Ich výsledkom by mala byť príprava Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027. Ide o strategický dokument medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou, na základe ktorého bude Slovensko prerozdeľovať v nasledujúcom desaťročí 13 miliárd eur z eurofondov.

Inštitút #IstroAnalytica využil možnosť vyjadriť sa k navrhovaným prioritám Partnerskej dohody. Pripomienky sme sformulovali takto:

 1. Chýba detailnejšie zadefinovanie a popis hlavných/čiastkových cieľov* vrátane zdôvodnenia, prečo boli vybrané.
 2. Chýba jasná kvantifikácia hlavných/čiastkových cieľov aj ich očakávaných výsledkov v nasledujúcich pohľadoch vrátane zdôvodnenia, prečo sú cieľové hodnoty SR stanovené realisticky:
  • Východisková hodnota – súčasný stav cieľa v SR a súčasný stav cieľa v EÚ
  • Porovnanie súčasného stavu SR so súčasným stavom v EÚ (priemer EÚ, top 5 krajín EÚ v danom cieli), prípadne s top krajinami vo svete, ak je to relevantné
  • Cieľová hodnota – budúci stav cieľa v SR a budúci stav cieľa v EÚ
  • Porovnanie budúceho stavu SR s budúcim stavom v EÚ (priemer EÚ, top 5 krajín v EÚ, prípadne top krajiny vo svete, ak je to relevantné)
  • Popis zmeny pozície SR v rámci EÚ vs. v rámci sveta v cieľovom stave (čo touto zmenou SR dosiahne)
 3. Chýba časový plán dosiahnutia hlavných/čiastkových cieľov – tzn. rozloženie dosiahnutia cieľov v čase s priebežným sledovaním a vyhodnocovaním úspešnosti ich plnenia vrátane zdôvodnenia, prečo je navrhnutý časový harmonogram stanovený realisticky.
 4. Chýba popis kľúčových závislostí jednotlivých hlavných/čiastkových cieľov, definovanie kľúčových predpokladov úspechu ich dosiahnutia, ako aj analýza relevantných rizík, a to nielen v rámci samotnej SR, ale aj v závislosti od súčasných a očakávaných aktivít iných krajín v EÚ, resp. vo V4. Pri cieľoch, ktoré majú evidentný cezhraničný presah, chýba aj návrh medzinárodnej koordinácie s konkrétnymi krajinami pre ich úspešné dosiahnutie.
 5. V kontexte definovaných hlavných/čiastkových cieľov chýba definícia subjektov, ktoré sú pre dosiahnutie cieľov kľúčové, a to najmä ako: 1) budúci oprávnení príjemcovia pomoci, 2) subjekty ovplyvňujúce dosiahnutie cieľov iným spôsobom (napr. legislatíva)
 6. Chýba konkrétna definícia procesu, ako bude možné prostriedky zo štrukturálnych fondov čerpať rýchlejšie – rádovo minimálne 2x rýchlejšie ako doteraz.

* Vysvetlivka pojmu „čiastkové ciele“: V piatich hlavných cieľoch (1. Ekologické Slovensko pre budúce generácie, 2. Mobilita, doprava a prepojenosť, 3. Kvalitný život  v regiónoch, 4. Inovatívne Slovensko, 5. Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko) boli  definované tzv. špecifické ciele, návrhy prioritných oblastí a očakávané výsledky. IstroAnalytica vo svojich pripomienkach zaradila špecifické ciele a návrhy prioritných oblastí pod spoločný pojem „čiastkové ciele“.