Pôda, a špeciálne poľnohospodárska pôda, je unikátnym prírodným zdrojom, rovnako ako vodné zdroje alebo zdroje nerastných surovín. Okrem ústavnej ochrany poľnohospodárskej pôdy na Slovensku si pozornosť vyžaduje aj vysoká rozdrobenosť pozemkového vlastníctva, ktorá má svoje korene v dedičskom uhorskom práve a neskôr v socialistickej kolektivizácii. V priemere jednu parcelu v krajine vlastní 12 spoluvlastníkov. Zákon č. 180/1995 Z.z. síce výrazne sťažil ďalšie drobenie vlastníctva pôdy, ale nevyhovujúci stav spred roku 1995 stále pretrváva a dnes si stále naliehavejšie vyžaduje okamžité riešenia. Štát by mal pristúpiť ku komplexnej pozemkovej reforme a prijať zmeny pravidiel dedenia pôdy v Občianskom zákonníku.

Celá štúdia vo formáte pdf na stiahnutie: Problem_rozdrobenosti_pody_na_SK

Ilustračné foto: Pixabay