Nedávno oznámený plán úspor personálnych nákladov vládnych rezortov na rok 2021 paradoxne tieto náklady medziročne zvýši o takmer 56 miliónov EUR. IstroAnalytica preto odporúča zvýšiť ambíciu a realizovať na budúci rok úsporu personálnych nákladov vo výške 15% pre oblasť administratívnych pracovníkov a manažmentu rezortov. „Tento cieľ je možné dosiahnuť aplikáciou jednoduchých pravidiel, ktoré sú bežné v biznis sfére, napríklad stanovením minimálneho počtu podriadených na jedného nadriadeného, ako aj zrušením útvarov bez pridanej hodnoty,“ dodáva Peter Helexa, výkonný riaditeľ IstroAnalytica. Vzhľadom na nepriaznivú situáciu na trhu práce odporúča IstroAnalytica taktiež zaviesť tzv. „outplacement program“ pre prepustených štátnych zamestnancov.

Štyri základné princípy pre rýchlu personálnu racionalizáciu podľa IstroAnalytica:

  1. Znížiť počet zbytočných vedúcich pracovníkov. V štátnej správe sú bežné aj príliš malé útvary, ktoré majú svojho vedúceho. Pri racionalizácii sa ale často stáva, že o prácu nepríde manažér takéhoto útvaru, ale niektorý z jeho výkonných pracovníkov, čo vedie aj k zhoršeniu kvality práce. IstroAnalytica navrhuje stanoviť pravidlo, že v štátnej správe bude na 1 vedúceho útvaru (sekcie, odboru, oddelenia) pripadať minimálne 7 pracovníkov pri útvare s rôznorodou agendou, a aspoň 15 pracovníkov v prípade útvaru s rovnorodou agendou (napr. účtovníctvo). Takéto pravidlo je potrebné aplikovať nielen pri administratívnych a podporných útvaroch (napr. osobný úrad), kde tento krok môže viesť k zdieľaniu takýchto útvarov viacerými rezortami, ale aj pri útvaroch s odbornými agendami. Dôsledná aplikácia pravidla tiež povedie na niektorých rezortoch k zrušeniu niektorých manažérskych úrovní, napr. sekcií či oddelení. Tento postup je možné aplikovať relatívne rýchlo a racionálne.
  1. Zrušiť útvary (oddelenia, odbory, sekcie), ktoré nepridávajú hodnotu. Ak niektoré útvary preukázateľne len „posúvajú“ dokumenty bez pridanej hodnoty,  je nevyhnutné tieto útvary bez náhrady zrušiť. Takéto zrušenie tiež prispeje k zrýchleniu chodu štátnej správy. Jednoduchý príklad na vysvetlenie: ak dnes na nejakých výstupoch ministerstva kooperuje napr. päť oddelení, ale jedno z nich sa aktívne nepodieľa na tvorbe týchto výstupov, toto oddelenie je práve tým, ktoré po zrušení nebude chýbať. V štátnej správe bolo v minulosti realizovaných viacero projektov navrhujúcich zjednodušovanie procesov, ktoré je možné využiť ako predlohu či inšpiráciu na dosiahnutie rýchlych výsledkov.
  1. Využiť potenciál odchodov do dôchodku. Ak nejde o kľúčových zamestnancov v rezorte, IstroAnalytica odporúča dôsledne trvať na odchodoch do dôchodku a prioritne nepotrebné uvoľnené pozície rušiť, nie ich obsadzovať novými zamestnancami.

 

  1. Zaviesť štátny „outplacement program“. V súčasnej ekonomickej situácii povedú hore uvedené kroky k významnému zníženiu počtu zamestnancov štátnej správy, a teda k nárastu nezamestnanosti. IstroAnalytica preto odporúča centrálne rozbehnúť štátny „outplacement program“, ktorý aktívne pomôže s rekvalifikáciou uvoľnených zamestnancov, ako aj s aktívnym vytváraním pracovných príležitostí, napr. v poľnohospodárstve, ktoré v SR predstavuje potenciál zamestnať minimálne rádovo desiatky tisíc ľudí. Súčasné zameranie, kapacity a kompetencie ÚPSVaR sú pre tento účel nedostatočné, je potrebné zostaviť viacrezortný tím s dostatočnými kompetenciami. Uvedený „outplacement program“ by mohol slúžiť aj nezamestnaným mimo štátneho sektora.