Z tohto počtu je takmer 450 lekárov prvého kontaktu, ktorí nám už dnes chýbajú v porovnaní so štandardnou dostupnosťou v krajinách EÚ, a 650 lekárov prvého kontaktu, ktorí vykonávajú všeobecnú ambulantnú starostlivosť vo veku 70 rokov a viac. Najviac sú nedostatkom lekárov prvého kontaktu a ich starnutím postihnuté vidiecke regióny. Ak Slovensko nepristúpi k náprave uvedeného stavu, každoročne sa kvôli starnutiu lekárov uvedený deficit zvýši minimálne o ďalších 200 lekárov.

Na zastavenie tohto výrazne negatívneho trendu je podľa inštitútu stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica nevyhnutné čo najskôr zmapovať tzv. biele miesta chýbajúcich ambulancií všeobecných lekárov, finančne podporiť zvýšenie vzdelávacích kapacít na lekárskych fakultách, zaviesť platby za výkony vo verejnom záujme pre ambulancie prvého kontaktu v regiónoch, ktoré ekonomicky nevedia prežiť samé, a s pomocou Fondu obnovy finančne podporiť vznik nových ambulancií v regiónoch.

„Biele miesta máme na Slovensku nielen kvôli chýbajúcemu internetu, ale bohužiaľ aj kvôli chýbajúcim lekárom či opotrebovanej infraštruktúre na vidieku, ktorú od čias socializmu zatiaľ nikto neobnovil. Pritom kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť prvého kontaktu je pre kvalitu života v regiónoch dôležitejšia ako rýchly internet“, hovorí Peter Helexa, výkonný riaditeľ IstroAnalytica.

 1. Na 1 všeobecného lekára pre deti a dorast pripadá v súčasnosti až 1 426 obyvateľov vo veku do 26 rokov. Na 1 všeobecného lekára pre dospelých pripadá dokonca 1 767 obyvateľov vo veku nad 26 rokov.
 2. V krajinách je všeobecná ambulantná starostlivosť dostupnejšia o viac ako 40 %, čo znamená, že Slovensko by sa malo snažiť urýchlene zabezpečiť dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti na úrovni:
  • 1 200 obyvateľov vo veku do 26 rokov na 1 všeobecného lekára pre deti a dorast;
  • 1 600 obyvateľov vo veku nad 26 rokov na 1 všeobecného lekára pre dospelých.
 3. Na nedostatku lekárov všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa podľa IstroAnalytica podieľajú najmä tieto dlhodobé negatívne faktory:
  • Odliv lekárov do zahraničia do bohatších krajín. Paradoxne tak nastáva situácia, že samotné zvýšenie počtu domácich študentov lekárskych fakúlt v SR vychová týchto lekárov pre zahraničie. Zároveň už dnes približne 38 % z absolventov všeobecného lekárstva v SR sú zahraniční študenti, u ktorých je minimálny predpoklad, že po skončení štúdia zostanú pôsobiť v SR.
  • Neadekvátne finančné ohodnotenie všeobecných ambulantných lekárov vzhľadom na ich zodpovednosť ako lekárov prvého kontaktu. Tento faktor hrá veľmi významnú rolu najmä v redšie osídlených vidieckych oblastiach. Okrem odchodu do zahraničia je tak alternatívou aj práca vo veľkom meste, v iných lekárskych špecializáciách a v nemocniciach.
  • Finančná náročnosť zriadenia a počiatočnej prevádzky novej ambulancie. Vo vidieckych regiónoch môžu výnosmi nepokryté náklady na zriadenie ambulancie a jej prevádzku počas prvého roka presiahnuť sumu 60 tis. EUR.
 4. Vzhľadom na hore uvedené navrhuje IstroAnalytica už v roku 2021, v rámci realizácie Plánu obnovy a odolnosti SR, začať realizovať projekt pokrytia tzv. „bielych miest“ v SR ambulanciami všeobecných lekárov, konkrétne:
  • Do konca mája 2021 vykonať regionálne mapovanie bielych miest, tzn. lokalít s chýbajúcimi alebo príliš nízkymi kapacitami ambulancií lekárov prvého kontaktu, na základe dát Ministerstva zdravotníctva SR, Národného centra zdravotníckych informácií a v spolupráci s regionálnymi a miestnymi samosprávami a združeniami.
  • Zabezpečiť dodatočné financovanie lekárskych vysokých škôl v záujme zvýšiť ich vzdelávacie kapacity oproti súčasnému stavu v rozsahu minimálne 210 študentov ročne. IstroAnalytica odhaduje ročný náklad na tento krok vo výške 2 mil. EUR.
  • Od roka 2022 zaviesť platby za výkony vo verejnom záujme pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prvého kontaktu v bielych miestach tak, aby táto platba zabezpečila udržateľnosť prevádzkovania týchto ambulancií. IstroAnalytica odhaduje náklady na uvedený krok vo výške 32 mil. EUR ročne.
  • Už na jeseň 2021 ponúknuť pilotnou formou súťaže dotácie na založenie a prvý rok prevádzky pre prvých 100 nových ambulancií všeobecného lekárstva v bielych miestach v SR. Tento krok si vyžiada podľa odhadov IstroAnalytica investíciu približne 8 mil. EUR.

Uvedené opatrenia predstavujú v horizonte 4 rokov menej ako 3 % z celkovej finančnej alokácie Plánu obnovy a odolnosti SR.

Analýzu počtu lekárov prvého kontaktu na Slovensku a v ostatných krajinách EÚ realizoval inštitút IstroAnalytica na základe údajov z EuroStatu a Ministerstva zdravotníctva SR s prihliadnutím na dáta z OECD a Svetovej banky.

Ilustračné foto: pixabay