Napriek verejne prezentovanej eufórii z Fondu obnovy EÚ nie je dodnes jasné, ako Fond reálne prispeje k udržateľnému hospodárskemu rastu SR. Podľa tímu odborníkov z IstroAnalytica potrebuje SR využiť Fond obnovy EÚ tak, aby SR dosiahla počas obdobia 2022-27 priemerný hospodársky rast najmenej 2% ročne pri miere nezamestnanosti neprekračujúcej 7%. Ak SR premrhá prostriedky z Fondu na projekty, ktoré výrazne nezapoja slovenské podniky, nedôjde k naplneniu tohto cieľa a SR bude mať problém splácať svoje záväzky voči EÚ na financovanie Fondu. Poznajúc súčasnú situáciu v čerpaní eurofondov, je kľúčovou úlohou vlády SR zabezpečiť schválenie balíka „Lex Fond obnovy“, podstatne zrýchľujúceho čerpanie prostriedkov. V opačnom prípade dôjde v SR k zbytočnému a nezmyselnému zadlženiu budúcej generácie.

Stanovisko IstroAnalytica k Fondu obnovy EÚ