Inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica už v októbri 2020 navrhoval, aby slovenský Plán obnovy a odolnosti priniesol udržateľný hospodársky rast minimálne 2 % ročne pri udržaní miery nezamestnanosti pod 7 %. Inštitút vtedy tiež navrhol systém hodnotenia projektov plánu prostredníctvom tzv. „štovrlístka“. Viac na: https://istroanalytica.sk/istroanalytica-navrhuje-system-hodnotenia-projektov-tzv-stvorlistok-pre-slovensko/

Ani jedno kritérium však predložený plán nespĺňa a samotný plán je, vzhľadom na nízku kvalitu jeho vypracovania, nerealistický a nevykonateľný. Podľa inštitútu IstroAnalytica by preto mala vláda plán stiahnuť z medzirezortného pripomienkového konania (MPK) a kompletne ho prepracovať so zapojením stavovských organizácií, analytických útvarov štátu a nezávislých sociálno-ekonomických „think-tankov“.

IstroAnalytica predloží v rámci MPK tieto zásadné pripomienky:

 1. Plánu obnovy a odolnosti chýbajú podstatné náležitosti definované v článku 18 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (viac nájdete na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN), konkrétne:
  • z materiálu nevyplýva, ako autori dospeli k tomu, že navrhované opatrenia predstavujú primeranú reakciu na aktuálnu hospodársku a sociálnu situáciu v štáte;
  • materiál nereflektuje v dostatočnej miere na opatrenia európskeho semestra, a to konkrétne na personálne posilnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, vytvorenie podmienok na zabezpečenie likvidity malých a stredných podnikov, poskytnutie primeranej náhrady príjmu a zlepšenie prístupu k sociálnej ochrane;
  • materiál sa sústreďuje len na vnútroštátne projekty, pričom cezhraničnú spoluprácu spomína len okrajovo; a
  • k materiálu nebola vytvorená konzultačná platforma, jedinou možnosťou je jeho pripomienkovanie v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
 2. Prínosy navrhovaných opatrení celého plánu, ako aj jeho jednotlivých komponentov sú vypočítané netransparentne, alebo nie sú vypočítané vôbec. Účinnosť navrhovaných opatrení v pláne sa preto nedá objektívne posúdiť a po jeho prípadnej implementácii ani objektívne vyhodnotiť.
 3. V pláne obnovy úplne absentuje projektový plán realizácie opatrení, a preto nie je jasné, či vôbec bude možné uvedené opatrenia úspešne realizovať, resp. kedy sa v ekonomike prejavia ich výsledky, napríklad chýba štruktúra a výpočet ľudských zdrojov na implementáciu, register a plán eliminácie rizík, alebo analýza predpokladov úspešnej realizácie vrátane legislatívnej analýzy.

Predložený plán neobsahuje jasné logické prepojenie medzi reálnymi problémami ekonomiky súčasnosti a problémami Slovenska najbližších rokov s navrhovanými opatreniami, napríklad:

 1. Plán obnovy a odolnosti vôbec nenaznačuje žiadne konkrétne opatrenia na elimináciu reálnej hrozby straty viac ako 130 000 pracovných miest na vidieku v horizonte 5 rokov.
 2. Technická modernizácia hasičského zboru, tablety pre seniorov, či zrušenie akademických senátov na vysokých školách nijako nepomôžu znížiť riziko hroziaceho ekonomického kolapsu regiónov.
 3. Spracovanie témy manažmentu vody v krajine je prinajmenšom neodborné, nakoľko plán bezdôvodne vynechal oblasť poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

Ilustračné foto: Pixabay