Inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica je znepokojený neexistenciou odbornej diskusie k projektom z Fondu obnovy EÚ. Chce preto v rámci odbornej diskusie presadiť systém hodnotenia a prioritizácie projektov, založený na štyroch faktoroch, na tzv. štvorlístku pre Slovensko.

„Pri Fonde obnovy musí prevážiť rácio nad politikou. Ak chceme byť ako krajina pri využití Fondu obnovy EÚ úspešní, mali by sme sa veľmi rýchlo presunúť z diskusií o vízii našej krajiny do reálneho sveta kvalitného definovania, hodnotenia a prioritizácie návrhov projektov. IstroAnalytica chce presadiť systém hodnotenia založený na tzv. štvorlístku faktorov: transformácii ekonomiky, zamestnanosti, kvalite života, a schopnosti projekt realizovať,“ hovorí Peter Helexa, výkonný riaditeľ IstroAnalytica.

Inštitút IstroAnalytica sa preto v týchto dňoch zároveň obracia na kľúčové ministerstvá, ako aj Úrad vlády SR, s požiadavkou zúčastniť sa na odbornej diskusii o pláne obnovy SR. Ak budú v rámci Fondu obnovy financované nezmyselné marketingovo „ľúbivé“ projekty, hrozí, že dôjde k nezodpovednému zadlženiu vo výške viac ako 6 900 EUR na každú slovenskú domácnosť.

Cieľom Fondu obnovy EÚ je pomôcť efektívnym spôsobom odstrániť ekonomické a sociálne dopady corona-krízy a maximálne podporiť obnovu ekonomiky v krajinách EÚ. Pre Slovensko to znamená možnosť čerpať spolu 7,5 mld. EUR prostredníctvom grantov a maximálne 6,8 mld. EUR prostredníctvom pôžičiek. Tieto peniaze nie sú „zadarmo“, ale SR ich bude v budúcnosti priamo alebo nepriamo musieť aspoň sčasti splatiť. A to prostredníctvom zvýšených príspevkov na chod EÚ, alebo priamo splátkami úverov. Zároveň sa Slovensko bude musieť zaviazať k ručeniu za záväzky iných štátov EÚ v súvislosti s Fondom obnovy.

Vláda SR preto musí vyčerpať zdroje len na také projekty, ktoré budú mať pre našu krajinu vysoko pozitívny dopad z hľadiska ekonomickej transformácie, zamestnanosti a kvality života. IstroAnalytica dôrazne poukazuje na chýbajúcu verejnú, apolitickú a odbornú diskusiu k projektom z Fondu obnovy. Je absolútne nevyhnutné, aby sa krajina v tak závažnej veci ako je jej budúcnosť, zjednotila, a táto téma nebola predmetom zbytočného politického súboja.

IstroAnalytica chce byť aktívnym účastníkom verejnej diskusie a navrhuje, aby každý z navrhovaných projektov prešiel testom štyroch kľúčových kritérií, tzv. štvorlístkom:

  1. Prínos k transformácii ekonomiky
  2. Prínos k zamestnanosti
  3. Prínos ku kvalite života
  4. Realizovateľnosť projektu

Nižšie je príklad výstupu z hodnotenia, demonštrovaný na modelových projektoch. IstroAnalytica navrhuje takéto hodnotenie realizovať prostredníctvom medzirezortného panelu expertov, so silným zastúpením odbornej verejnosti. Hodnotenia každého jedného kritéria pre každý jeden projekt je potrebné podoprieť odborným zdôvodnením, a to za každého experta v paneli. Predpokladom úspešného hodnotenia je mať pred samotným hodnotením pripravený kvalitný popis výstupov, prínosov, časového plánu, a kľúčových rizík jednotlivých projektov.