Podľa publikácie Európskej komisie „Education and Training Monitor 2019“ úroveň slovenského vzdelávania stále významne zaostáva za priemerom EÚ. Dištančné vzdelávanie nariadené vládou počas koronakrízy prispeje podľa názoru IstroAnalytica k ešte väčšiemu zaostávaniu v kvalite vzdelania slovenských žiakov a študentov. Jednou z top 3 požiadaviek na rozvoj slovenských učiteľov, ktoré uvedená publikácia identifikovala, je totiž získanie zručností oblasti info-komunikačných (ICT) technológií, ktoré sú pre úspešné dištančné vzdelávanie absolútne nevyhnutné. Tento stav do určitej miery súvisí aj s podielom staršej generácie učiteľov, ktorá má horšie predpoklady pre zvládnutie nových ICT technológií. Podľa štatistiky Ministerstva školstva SR na slovenských školách začiatkom roka 2020 učilo takmer 10 000 pedagógov, ktorí mali 60 rokov a viac, čo predstavuje takmer 12% všetkých pedagógov.

Na druhej strane, na dištančné vzdelávanie nie sú pripravené ani slovenské domácnosti.  V online ankete realizovanej Inštitútom stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica počas obdobia 27.10. – 1.11.2020 až 63 % respondentov uviedlo, že nemajú k dispozícií počítač pre každé zo svojich detí, ktoré sa dištančne vzdeláva. Až 70 % z týchto respondentov pochádza z vidieka. Vzhľadom na časový súbeh a povahu online vyučovania je pritom dostupnosť adekvátneho IT vybavenia pre každého jedného školáka alebo študenta absolútne nevyhnutná. Zároveň 43 % opýtaných uviedlo, že ich internetové pripojenie v domácnosti je pre online výuku pomalé.  

S chýbajúcimi ICT zručnosťami slovenských učiteľov korešponduje aj nedostatočná pripravenosť učiva na efektívne online vzdelávanie. Medzery má aj technické vybavenie na školách.

Bez ohľadu na prijaté opatrenia koronavírus úplne nevymizne. Zároveň sa nedá vylúčiť, že v budúcnosti bude Slovensko čeliť epidémii rovnakého alebo podobného ochorenia znova. V záujme zabezpečenia čo najkvalitnejšieho vzdelávania, ktorého kvalita v súčasných podmienkach aj vďaka nedostatku vhodných IT prostriedkov a dostatočne v tejto oblasti kvalifikovaných a skúsených pedagógov trpí, navrhuje IstroAnalytica:

  1. Centrálne zabezpečiť pre každého školáka a študenta ZŠ, SŠ a VŠ počítač na domáce dištančné vzdelávanie.
  1. Zabezpečiť konfiguráciu, údržbu a podporu uvedených zariadení a ich používateľov prostredníctvom call centra aj internetovej podpory prevádzkovanej novo vytvorenou štátnou IT spoločnosťou Slovensko IT, a.s.
  1. Zaviesť mesačnú dotáciu 15 EUR pre domácnosti s dieťaťom navštevujúcim ZŠ, SŠ, alebo VŠ na financovanie pripojenia na internet s rýchlosťou sťahovania a odosielania minimálne 15Mbit/s, a to od začiatku školskej dochádzky po ukončenie vzdelávania.
  1. Okamžite naštartovať projekt pod spoločnou gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na zabezpečenie pripravenosti pedagógov, učebných osnov a učiva, ako aj technického vybavenia na všetkých stupňoch vzdelávania, na online vyučovanie s cieľom dosiahnuť prvé merateľné úspechy projektu v Q1 2021.

Celý článok na stiahnutie vo formáte pdf: Anketa_distancne_vzdelavanie_PC_domacnosti

Foto: canva