Vzdanie sa predkupného práva na 49 % akcií bez súhlasu Vlády SR a bez nezávislého odborného posúdenia naznačuje viacnásobné porušenie zákona. Konkrétne ide o porušenie povinností pri správe cudzieho majetku a  pri efektívnom narábaní s verejnými financiami. Slovenská republika týmto krokom stratila možnosť získať pod kontrolu dôležitý podnik vlastniaci kritickú energetickú infraštruktúru. MH SR sa zároveň rozhodlo bez potrebných štúdií  kúpiť 100 % podiel v elektrárni Malženice, v ktorej väčšinu už nepriamo vlastní. 

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) sa vzdalo predkupného práva na nadobudnutie akcií VSE Holding, a.s. (VSE) bez komplexného nezávislého posúdenia zo strany Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP)  Ministerstva financií SR (MF SR) a bez schválenia Vládou SR. Výšku „odstupného“ v sume 35 miliónov Euro za vzdanie sa predkupného práva, a tým umožnenie nadobudnúť 49% akcií VSE Holding, a.s. zahraničnému investorovi dohodlo a schválilo MH SR bez posúdenia primeranosti výšky „odstupného“ nezávislým finančným poradcom a bez súhlasu Vlády SR. Zároveň MH SR zmluvne prejavilo záujem nadobudnúť do vlastníctva elektráreň, v ktorej väčšinu už nepriamo štát vlastní, a to opätovne bez riadneho posúdenia a bez súhlasu Vlády SR.

Stanovisko IstroAnalytica k predaju akcii VSE Holding